Privacyverklaring

Algemeen

Speurhondenschool Limburg respecteert de rechten van haar cursisten, in het bijzonder de verwerking van de persoonsgegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG), ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/bedrijf welke met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit regelement is bedoeld om u in kennis te stellen over u rechten en plichten die gelden op de grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speurhondenschool Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verslaglegging van door u gevolgde lessen, trainingen en/of workshops, de aanvraag van externe examens en voor de (financiële) administratie van Speurhondenschool Limburg.

Plichten

Speurhondenschool Limburg is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvinden en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Speurhondenschool Limburg zich het recht wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortvloeien voldoen wij als volgt:

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:

 • Verslaglegging van de voortgang van de door u gevolgde lessen, trainingen, workshops, het aanvragen van extern afgenomen examens en de communicatie met u.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren.
 • Het verzenden van (nieuws)brieven/mailing en/of uitnodigingen voor Speurhondenschool Limburg gerelateerde activiteiten.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor de financiële administratie van Speurhondenschool Limburg.
 • Speurhondenschool Limburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Speurhondenschool Limburg kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (wettelijk) noodzakelijk is.
 • Indien Speurhondenschool Limburg vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u daarover eerst geïnformeerd en wordt expliciet om uw toestemming gevraagd.

Sociale Media

 • Speurhondenschool Limburg maakt gebruik van sociale media zoals facebook en de website.
 • Voor onze social media kanalen kunnen wij gebruik maken van foto’s waarop personen zichtbaar zijn.
 • Speurhondenschool Limburg vraagt aan cursisten toestemming voor gebruik van beeldmateriaal voor opleidingsdoeleinden.
 • Speurhondenschool Limburg vraagt aan cursisten toestemming voor gebruik van beeldmateriaal t.b.v. eventuele reclame doeleinden.
 • Speurhonden Limburg is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor niet officiële social media kanalen.
 • Tijdens activiteiten van Speurhondenschool Limburg mogen er geen foto’s en video opnames door cursisten en/of derden worden gemaakt, zonder toestemming van Speurhondenschool Limburg. Worden er desondanks, zonder dat er toestemming is verleend, foto’s of video’s gemaakt, dan neemt Speurhondenschool Limburg daar geen verantwoordelijkheid voor.
 • Speurhondenschool Limburg vraagt aan cursisten toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal op sociale media.
 • Cursisten gaan zorgvuldig om met door Speurhondenschool Limburg en henzelf gemaakt beeldmateriaal.
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat wordt verzonden via whatsapp, email of sms of andere vorm van sociale media.
 • Cursisten plaatsen geen beeldmateriaal e.d. van Speurhondenschool Limburg op sociale media zonder toestemming van Speurhondenschool Limburg.
 • Speurhondenschool Limburg bewaard beeldmateriaal in het digitale dossier van de cliënt.

Cursisten die bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s of video opnames die op de officiële Speurhondenschool Limburg kanalen zijn gepubliceerd, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij Speurhondenschool Limburg via info@speurenlimburg.nl.

Rechten:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals de bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speurhondenschool Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering met onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.