Algemene Voorwaarden

Algemeen

Voor alle tussen Speurhondenschool Limburg en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Afwijking is alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met Speurhondenschool Limburg.

  1. Aansprakelijkheid

1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die cursist en hond veroorzaken. Deelname aan de speurlessen is geheel voor eigen risico.

1.2 De cursist is volledig aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. Speurhondenschool Limburg behoudt zich het recht voor om het aantal meegebrachte bezoekers te beperken.

1.3 Speurhondenschool Limburg is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal/ vermissing dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of tijdens andere activiteiten georganiseerd door Speurhondenschool Limburg.

1.4 Voor deelnemende honden moeten na aanmelding alle bijbehorende relevante documenten, inentingsbewijzen, verzekeringen e.d., op verzoek ter inzage overhandigd kunnen worden aan Speurhondenschool Limburg.

1.5 Speurhondenschool Limburg adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten.

  1. Deelname en Betaling

2.1a Deelname kan zowel schriftelijk, telefonisch of per mail aangevraagd worden. Aanmeldingen/deelname via whatsapp, FB messenger en of sms bericht worden niet geaccepteerd.

Door betaling van de deelname verklaart de cursist zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.2a Losse lessen dienen op de dag van de les vooraf contant te worden afgerekend als deze nog niet eerder per giraal verkeer voldaan zijn. Indien het een workshop betreft dient de betaling uiterlijk 7 dagen van tevoren volledig op de bankrekening van Speurhondenschool Limburg te staan.

2.2b. Indien de cursist een speurkaart afneemt dient het bedrag volledig voldaan te zijn vóór aanvang van de eerste speurles.

2.2c. Speurafspraken kunnen alleen per mail of mondeling in overleg met de instructeur worden afgesproken. Afspraken die gemaakt worden per FB-messenger, app of sms-bericht worden niet geaccepteerd. Er kunnen ten hoogste voor maximaal 2 maanden vooruit lessen worden ingepland.

  1. Afzeggen van de les

3.1 Indien de cursist een les verhinderd is, dan is afzeggen of verzetten van de les in overleg mogelijk. Indien er niet binnen 24 uur van tevoren wordt afgemeld, is Speurhondenschool Limburg gerechtigd om het volledige lesgeld in rekening te brengen.

3.2 Indien een cursist een speurkaart van 10 lessen heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de speurlessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld. Speurkaarten zijn maximaal 1 jaar na uitgifte datum geldig, daarna vervalt de geldigheidsduur. Speurkaarten zijn overdraagbaar aan derden indien gecommuniceerd met en geaccordeerd door Speurhondenschool Limburg.

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan cursist en wordt de les in overleg op een later tijdstip alsnog gegeven.

3.4 Speurhondenschool Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich een annulering door de instructeur van Speurhondenschool Limburg op grond van bovenstaande, dan wel op grond van een enige andere vorm van overmacht voordoet.

  1. Overmacht (weersomstandigheden)

4.1 De speurlessen gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist en hond in het geding komt, wordt de les of workshop afgelast. De cursist wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De les wordt indien mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

 4.2 Speurhondenschool Limburg heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien:

  • de temperatuur gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius, één en ander in verband met het risico door oververhitting van de hond.
  • er sprake is van onweer en/of bliksem, één en ander in verband met de veiligheid van mens en hond.
  • er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw, één en ander in verband met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Lessen en workshops gaan wel door indien er alleen sneeuw is (en geen bevroren plassen) of indien er alleen bevroren plassen zijn (en dus geen  sneeuw).
  • het hevig stormt waarbij er risico is op afbrekende en vallende takken.
  1. Overige

5.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter die de wet daartoe aanwijst bevoegd.

5.2 Speurhondenschool Limburg behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Cursisten worden hiervan op de hoogte gesteld en hebben recht op restitutie van tegoeden als zij niet akkoord gaan met de wijzigingen.

5.3 Indien een hond zichtbaar ziek is, heeft Speurhondenschool Limburg het recht de les aan cursist en hond te ontzeggen en, indien nodig geacht, een dierenarts in te schakelen. De betaling van deze les komt niet in aanmerking voor restitutie.

5.4 Indien de cursist fysieke handelingen doet of materialen gebruikt die dieronvriendelijk zijn, behoudt Speurhondenschool Limburg zich het recht om de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

5.5 Cursisten dienen 18 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene. Kinderen mogen met de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun begeleider of na schriftelijke toestemming van een opvoeder onder supervisie van Speurhondenschool Limburg.

5.6 Honden dienen minimaal 8 weken oud te zijn, om deel te kunnen nemen aan de speurlessen.

5.7 De speurlessen vinden aangelijnd plaats. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is Speurhondenschool Limburg niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.

5.8 Tijdens de activiteiten van Speurhondenschool Limburg is de cursist verplicht de aanwijzingen van de instructeur op te volgen, zowel waar het de cursist als de hond betreft.